GTC

The following Terms and Conditions of Service apply to all products and services provided by True Story.

All work is carried out by True Story. on the understanding that the client has agreed to True Story‘s terms and conditions.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 True Story. - In deze algemene voorwaarden is handelsnaam handelend onder Kamer van Koophandelnummer 57341842.

1.2 Opdrachtgever - In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever (“Opdrachtgever”): degene die True Story. verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met True Story. aangaat in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een Product.

1.3 Product(en) - In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (“Product”) verstaan: alle door True Story. voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, logo’s, huisstijlen, advertenties, (werk)tekeningen, prototypes, mallen, modellen, (ontwerp)schetsen, websites en andere materialen of (elektronische) bestanden.

1.4 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden - De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen True Story. en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en (“Overeenkomst(en)”), alsmede op de door True Story. verstrekte offertes. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.5 Afwijkende voorwaarden - De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6 Toepasselijkheid met betrekking tot derden - De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met True Story., in welk kader True Story. zich voor de uitvoering van derden bedient.

1.7 Tegenstrijdige bepalingen - Indien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

2.1 Offerte - Iedere door True Story. gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen. True Story. heeft te allen tijde het recht de offerte te herroepen. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door Opdrachtgever heeft True Story. het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.

2.2 Wijziging Overeenkomst - Opdrachtgever is voor de levering van het Product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien True Story. op verzoek van Opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de Overeenkomst vallen, zal True Story. deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarievenaan Opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. True Story. is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

2.3 Overschrijdingen tot 10% (tien procent) van de voor het Product overeengekomen prijsworden als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

2.4 Omzetbelasting - Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus - Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan True Story. wenst te verstrekken, dient Opdrachtgever True Story. hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

ARTIKEL 3. UITVOERING OVEREENKOMST

3.1 Uitvoeren Overeenkomst - True Story. zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigenen te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal True Story. Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 Werkzaamheden door derden - Indien en voor zover dit naar inzicht van True Story. noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft True Story. het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat True Story. hiervoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.

3.3 Verstrekken van gegevens - Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie, waarvan True Story. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdracht gever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan True Story. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan True Story. zijn verstrekt, heeft True Story. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende uurtarieven van True Story. aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Aanvraag offertes toeleveranciers - Indien True Story. op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan True Story. namens Opdrachtgever offertes aanvragen.

3.5 Goedkeuring tussenresultaten - Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan True Story. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging - Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het Product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van True Story. dient Opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.

3.7 Termijn van levering - Een door True Story. opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft der halve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt.

3.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen - Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de Overeenkomst.

3.9 Verzending - Indien True Story. het Product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan Opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 4. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1 Rechten van intellectuele eigendom - Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, het modellen recht en het auteursrecht, toe aan True Story.. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend True Story. daartoe bevoegd. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door Opdrachtgever noodzakelijk is, verbindt Opdrachtgever zich om daartoe alle benodigde medewerking te verlenen.

4.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten - Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

4.3 Naamsvermelding - True Story. is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van True Story. in productie te nemen, openbaar te maken ofte verveelvoudigen.

4.4 Eigendom bij True Story. - Het in het kader van de Overeenkomst door True Story. tot stand gebrachte Product blijft eigendom van True Story., ongeachtof dit Product aan Opdrachtgever of aan derden ter hand is gesteld.

ARTIKEL 5. GEBRUIK EN LICENTIE

5.1 Het gebruik - Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder,maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting, uit hoofde van de Overeenkomst met True Story., verkrijgt Opdrachtgever, voor een nader bij Overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstigde bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemminggeen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de Overeenkomst aan True Story. schriftelijk bekend te zijn gemaakt.

5.2 Ruimer gebruik - Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van True Story. niet gerechtigd een Product te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de Overeenkomst. Voor elk gebruik van een Product, waarvoor geen toestemming is verleend, komt True Story. een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van EUR 1.500 (vijftien honderd Euro).

5.3 Wijzigingen - Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemmingvan True Story. veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.

5.4 Eigen promotie - True Story. heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

ARTIKEL 6. HONORARIUM

6.1 Honorarium en bijkomende kosten - Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die True Story. ter uitvoering van de Overeenkomst maakt, voorvergoeding in aanmerking.

6.2 Honorarium voor meerwerk - Indien True Story. door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde het zij onjuiste Overeenkomst of briefing genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 7. BETALING

7.1 Betalingsverplichting - Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door True Story. nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever terstond in verzuim en is Opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld inartikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van True Story. onmiddellijk een volledige betaling te eisen. Alle door True Story. gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand indien True Story. als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% (tien procent) van het factuurbedrag met een minimumvan EUR 200 (twee honderd Euro).

7.2 Vooruitbetaling - Opdrachtgever dient 50% (vijftig procent) van de totale waarde van de Overeenkomst aan te betalen. True Story. zal niet eerder beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst dan dat deze aanbetaling op de door True Story. aangegeven bank- of girorekening is bijgeschreven. True Story. heeft het rechtvolledige betaling van kosten, in het bijzonder commercialproductie- en (ether)mediakostenvan Opdrachtgever te verlangen, voordat True Story. tot betaling van deze kosten (namens Opdrachtgever) verplicht is. Tevens heeft True Story. te allen tijde het recht om betalingszekerheid te verlangen van een Opdrachtgever.

7.3 Deelfacturering - True Story. heeft te allen tijde het recht over te gaan opdeel facturering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.4 Reclames - Reclames omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij True Story. worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijn heeft Opdrachtgever zijn recht terzake verwerkt.

7.5 Geen korting of compensatie - Opdrachtgever verricht de aan True Story. verschuldigde betalingen zonder opschorting, korting of compensatie, behoudens verrekening met op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die Opdrachtgever aan True Story heeft verstrekt.

7.6 Strekking van gedane betalingen - Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 8. OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

8.1 Opzegging Overeenkomst door Opdrachtgever - Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, welke opzegging bij aangetekend schrijven dient te geschieden, is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van True Story om schadevergoeding te vorderen in verband met de opzegging.

8.2 Ontbinding Overeenkomst door True Story. - Indien de Overeenkomst door True Story wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van True Story om schadevergoeding te vorderen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van True Story. redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt volbracht, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 Schadevergoeding - Naast een vergoeding van de door True Story. geleden schade als bedoeld in dit artikel 8, zal een door Opdrachtgever te betalen vergoeding in ieder geval bestaan uit een percentage van 25% (vijfentwintig procent) van de in de Overeenkomst bepaalde (totaal) prijs, met een minimum van EUR 500 (vijf honderd Euro).

8.4 Faillissement - Zowel True Story als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

8.5 Gebruik Product na voortijdige beëindiging - Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan het hem ter beschikking gestelde Product te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.

8.6 Duur overeenkomsten - Wanneer de in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden door True Story. bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan slechts worden beeindigd door opzegging bij aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes (6) maanden.

8.7 Overdracht aan derden - Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van True Story.

ARTIKEL 9. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

9.1 Vrijwaring voor aanspraken van derden - Opdrachtgever zal True Story. en de door True Story. ingeschakelde derde(n) vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van Opdrachtgever en/of derden met betrekking tot het door True Story. aan Opdrachtgever geleverde (gedeelten van het) Product, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot, de toepassingen of het gebruik van het Product. Opdrachtgever vrijwaart True Story. en de door True Story. ingeschakelde derde(n) voor enige aanspraken van Opdrachtgever en/of derde(n) op intellectuele eigendomsrechten terzake van de door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Indien inbreuk(en) op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en/of op een ander recht wordt gemaakt en True Story. en/of de door True Story. ingeschakelde derde(n) terzake aansprakelijk worden gesteld voor deze inbreuk(en), zal Opdrachtgever True Story en/of de door True Story. ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en alle, ook de met een eventuele procedure samenhangende, kosten geheel voor haar rekening nemen.

9.2 Overige garanties - Uitgezonderd het bepaalde in dit artikel 9, verleent True Story. geen garantie met betrekking tot het Product. Ieder Product dat niet binnen acht (8) dagen na levering is geweigerd of waarover Opdrachtgever bij True Story. binnen deze periode schriftelijk heeft gereclameerd dan wel in gebruik is genomen door Opdrachtgever, wordt geacht te zijn geaccepteerd. Indien er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zal True Story. daarvan direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Opdrachtgever verstrekt True Story alle bewijzen terzake. Indien uit deze informatie voldoende blijkt dat sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, zal True Story het Product of gedeelten daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) dagen ter keuze van True Story. gratis vervangen of herstellen, mits vervanging of herstel naar oordeel van True Story. redelijkerwijs mogelijk is en Opdrachtgever het True Story. toestaat het defecte Product of een gedeelte daarvan terug te nemen en Opdrachtgever alle medewerking voor herstel of vervanging verleent. In de gevallen waarin vervanging of herstel niet redelijk of onmogelijk is, zal True Story. aan Opdrachtgever het voor het Product aan True Story. betaalde bedrag restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het genoten gebruik van het Product. Ook bij restitutie is True Story. gerechtigd het Product terug te nemen en pas tot restitutie over te gaan bij de levering van het defecte Product door Opdrachtgever aan True Story.

9.3 - De in artikel 9.2 genoemde garantie geldt niet indien de schade aan het Product is ontstaan door enig gebruik dat niet aan te merken is als ‘normaal gebruik’ van het Product, nalatigheid of onzorgvuldig gebruik maken van het Product of gedeelten daarvan, onjuiste installatie en/of onderhoud van het Product, maar niet beperkt tot, aanpassingen en herstelwerkzaamhedenaan het Product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van True Story.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

10.1 Indien True Story. al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is sprake van overmacht, waaronder in deze Algemene Voorwaarden onder meer wordt verstaan het niet voldoen aan verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het Product cruciale medewerkers, niet-nakoming van door True Story ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaat regelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste veertien (14) dagen voortduurt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

10.2 Indien True Story. ten tijde van de overmacht als genoemd in artikel 10.1 nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Aansprakelijkheid - True Story is niet aansprakelijk voor: a. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld; b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen; c. fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden; d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers; e. fouten in het Product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen acht (8) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd; f. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan True Story.; g. schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door True Story. geleverde Product.

11.2 Beperking aansprakelijkheid - Indien en voor zover True Story. aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van True Story., begrensd tot: a. het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van True Story. terzakewordt uitgekeerd; b. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, de waarde van de facturen die door Opdrachtgever zijn voldaan in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de Overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3 Verval aansprakelijkheid - Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig(30) dagen vanaf het moment dat de Overeenkomst is volbracht, tenzij True Story. de aansprakelijkheid terzake heeft erkend. Indien en voor zover de Overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van True Story. door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.

11.4 Kopieën materialen - Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopien van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan True Story. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopien niet was opgetreden.

11.5 Bewaarplicht - Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch True Story. jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in artikel 11.4 en het door True Story geleverde Product.

ARTIKEL 12. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

12.1 Wijzigen en aanvullen - True Story. behoudt het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Reeds gesloten Overeenkomsten - Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijiging.

12.3 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden in werking treden indien deze voorwaarden een zodanige verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden, dat de Overeenkomst onder deze voorwaarden niet tot stand zou zijn gekomen.

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN

13.1 Overdracht aan derden - Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de Overeenkomsten/of op het Product aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht vanzijn gehele onderneming.

13.2 Vertrouwelijkheid - Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de Overeenkomst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van Opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

13.3 Opschriften - De opschriften in de Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

13.4 Onverbindendheid - Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

13.5 Nederlands recht - Op de Overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement waar True Story. is gevestigd, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen True Story. en Opdrachtgever.

Question?

We would love to hear all about your ideas.
Please fill in the form and we will contact you.